මේ දිනවල සිරියානු ප්‍රශ්නය නිසා ලෝක යුද්ධයක් ඇවිලිමේ තත්වයක් උදාවී තිබෙනවා මීට ප්‍රධානම හේතුව වී තිබෙන්නේ ඇමරිකාව විසින් සිරියාවට පසුගියදා එල්ලකළ ගුවන් ප්‍රහරයි. මෙම ප්‍රහාර වලට දැඩි විරෝධයක් එල්ලකළ රුසියානු ජනපති ඉදිරියේදී නැවතත් එවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ලවුවහොත් එයට මුහුණදීම සඳහා සිරියාවට සිය සහයෝගය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුසියානු යුධ ටැංකි සහ අවි ආයුධ පිරවූ විශාල නැව් ප්‍රමාණයක් සිරියාවට ඒවා එම ආයුධ ස්ථානගතකර තිබෙනවා.

Leave a Comment